Tento článek pro nás napsal vrchní puncovní inspektor Bc. Roman Kopečný, který již několik let provozuje blog o puncovnictví...

Výrobci a obchodníci se šperky z drahých kovů jsou v souladu s puncovním zákonem kontrolováni Puncovním úřadem, resp. jeho odborem puncovní inspekce, puncovními inspektory, zda dodržují puncovní zákon a plní tak stanovené povinnosti. Ty zásadní zde zmíním. Základní povinností výrobců a obchodníků je oznámit Puncovnímu úřadu své identifikační údaje, druh své činnosti s drahými kovy, zřízené provozovny, atd. Na základě tohoto oznámení (za předpokladu, že dotyčná osoba má příslušné živnostenské oprávnění) Puncovní úřad takového podnikatele zaregistruje.

Výrobci též na jeho žádost přidělí vyobrazení jeho výrobní značky, dovozci šperků pak vyobrazení jeho odpovědnostní značky. Jedná se tedy o jasnou identifikaci, kdo zboží v tuzemsku vyrobil nebo ze zahraničí dovezl. Následně je třeba, aby se výrobci a obchodníci seznámili s dalšími povinnostmi, které se jich v oblasti drahých kovů týkají a jejichž splnění je následně kontrolováno. Tito podnikatelé musí Puncovnímu úřadu písemně oznamovat zahájení nebo ukončení činnosti v každé své provozovně, a to nejen klasické „kamenné“, ale též elektronické – obvykle tedy v e-shopu. Na ten se pak vztahují i další obdobné povinnosti jako na provozovny kamenné. V každé takové provozovně – prodejně – musí být umístěno vyobrazení českých puncovních značek, a to tak, aby se s nimi mohl spotřebitel při svém nákupu šperků seznámit. K dispozici při prodeji musí být také platně úředně ověřená (cejchovaná) váha, aby si spotřebitel mohl zkontrolovat, že údaj o hmotnosti, který je prodejce povinen na prodejní doklad uvést, odpovídá skutečnosti.

Prodejní doklad musí prodejce vydat vždy i bez vyžádání zákazníkem a kromě údaje o hmotnosti (např. u zlatého zboží uvedený s minimální přesností na 0,05 g) musí dále obsahovat – mimo obvyklých údajů – i údaj o druhu zboží a jeho ryzosti. Pouze u zboží stříbrného do hmotnosti 10 g nemusí tento doklad hmotnostní údaj obsahovat, ostatní údaje však uvedeny být musí.

undefinedVeškeré zboží nabízené k prodeji musí být v prodejně (i na e-shopu) zřetelně označeno a viditelně odděleno dle druhu kovu a příslušné ryzosti a viditelně odděleno i od ostatních výrobků. Zároveň je nezbytné, aby se prodejce nedopouštěl tzv. „klamavého označení“. Nesmí tedy při prodeji uvádět žádné údaje, které by mohly spotřebitele uvádět v omyl, že šperky z obecného kovu (např. bižuterie, šperky z chirurgické oceli, atd.) jsou špeky zlaté nebo stříbrné. To se týká zejména označení takových šperků slovy „zlato-zlaté“, nebo „stříbro-stříbrné“. Jedná se o poměrně časté provinění, zejména při prodeji v e-shopech, kdy prodejci takovým označením mají někdy na mysli „barvu“ šperku. To je naprosto nepřípustné podobně jako při prodeji bižuterie z obecného kovu označované prodejci jako „tibetské stříbro“, atd.

Velmi důležitou povinností je prodávat pouze zboží puncované. Proto zboží vyrobené nebo ze zahraničí dovezené výrobce nebo dovozce označí nejprve přidělenou značkou (výrobní nebo odpovědnostní) a předloží Puncovnímu úřadu k tzv. puncovní kontrole. Účelem této kontroly je ověřit ryzost a další předepsaný stav vyrobeného nebo dovezeného zboží. Pokud zboží splní veškeré zákonné náležitosti, Puncovní úřad pak každý kus označí puncovní značkou odpovídající příslušné tzv. zákonné ryzosti, čímž garantuje, že zboží splňuje požadavky puncovního zákona a smí se s ním v tuzemsku obchodovat. Povinnost předložit vyrobené nebo dovezené zboží k puncovní kontrole se však nevztahuje na zboží zlaté do hmotnosti 0,5 g a na zboží stříbrné do hmotnosti 3 g u každého jednotlivého kusu. Takové zboží nemusí být označeno ani výrobní nebo odpovědnostní značkou. Pak je ale nezbytné, aby bylo označeno číslem odpovídajícím ryzosti slitiny drahého kovu, ze které je vyrobeno (nejčastěji „585“ nebo „750“ u zboží zlatého a „925“ u zboží stříbrného). Povinnost předložit dovezené zboží Puncovnímu úřadu k puncovní kontrole se nevztahuje také na případy, kdy je již úředně označené tzv. konvenční značkou nebo bylo puncováno v některé zemi Evropské unie, jejíž označení je v ČR uznáváno (více na webových stránkách Puncovního úřadu).

Další informace k uvedené problematice lze získat zejména na webových stránkách Puncovního úřadu, v blogu „Puncovnictví v praxi“ či jeho facebooku, a aktuality pak na facebooku Puncovního úřadu.

undefinedBc. Roman Kopečný
vrchní puncovní inspektor
PUNCOVNÍ ÚŘAD